中华彩注册

讲中国历史,看历史知识,尽在讲历史网

乾隆的皇后竟然在生前就求了谥号 孝贤纯皇后为啥要求一个贤字

来源:讲历史2017-12-11 09:51:35责编:夏天的耳朵人气:
字号:小号|大号
【内容导读】导读:谥号,是古代社会对于皇帝、皇后、嫔妃、王公大臣等一生功过评价后所给予的称号。谥号是死后别人给予的,此人生前并不知道死后会被上怎样的谥号。而在中国古代历史上…

dǎo:shìhào,shìdàishèhuìduìhuáng huánghòu pínfēi wánggōngchénděngshēnggōngguòpíngjiàhòusuǒgěidechēnghào shìhàoshìhòubiéréngěide,rénshēngqiánbìngzhīdàohòuhuìbèishàngzěnyàngdeshìhào érzàizhōngguódàishǐshàng,jiùyǒuzhèyàngwèihuánghòu,zàishēngqiánjiùcéngxiàngdejun1yàoqiúguòshìhào jiùshìqīngcháoqiánlónghuángdeyuánpèihuánghòucháshì qiánlóngshìwèiduōqíngdetiān,guāngdehuánghòuxiānhòujiùyǒusānrén,gèngbiéshuōdepínfēile qiánlónghòufēidegǎnqíngjiūchángbèidǎoyǎnmenpāichénglèiyǐngshì jiùshìzhèyàngwèifēngliútiān,zàipángdehòugōngduì,yǒurénquèdàoleshēngshìdeàijìng,jiùshìdeyuánpèihuánghòucháshì cháshì,mǎnzhōuxiānghuáng,mǎnzhōuxìngzhī qīngcháodehòufēizhīzhōng,yǒuhěnfènchūzhèxìngshì qiánlóngdeyuánpèihuánghòuchūshēnxiǎndeguānhuànshìjiā,deqīnbǎoróngshìcháěrzǒngguǎn,hàncéngdānrènkāngcháodeshàngshū yōngzhèngnián,niánmàishíliùsuìdecháshìcānjiāqīngtíngxuǎnxiù,bèidāngshídeyōngzhènghuángyǎnxiàngzhōng yōngzhèngdeyǎnguāng,hǎoxiàngkànchūlezhèduānzhuāngxiánshūdeshǎobèiqīngdàixiánhòudezhì shì,便biànjiāngcháshìzhǐhūngěizǎodìngwéihuángchǔdehuánghóngwéijìn 

hūnhòu,xiǎoliǎngkǒuxiàngjìngbīn,ēnàicháng suīrándāngshídehóngyǒuduōwèijìn ,dàncháshìdegǎnqíngquèshìzuìhǎode qiánlóngcéngzài怀huáiniàncháshìdeshīzhōngdàoèrrénqīnjiāndeqíngxíng,jiànqiánlóngduìcháshìdezhìài cháshìháishìhǎo:duìdàigōngjìnxiàodào,měiwènānháng,shìfèngzhōuxiáng,shēnshòuyōngzhènghuánghuánghòudeài 

<rb>探</rb><rt>tàn</rt><rb>秘</rb><rt>mì</rt><rb>乾</rb><rt>qián</rt><rb>隆</rb><rt>lóng</rt><rb>孝</rb><rt>xiào</rt><rb>贤</rb><rt>xián</rt><rb>纯</rb><rt>chún</rt><rb>皇</rb><rt>huáng</rt><rb>后</rb><rt>hòu</rt>:<rb>为</rb><rt>wéi</rt><rb>何</rb><rt>hé</rt><rb>在</rb><rt>zài</rt><rb>生</rb><rt>shēng</rt><rb>前</rb><rt>qián</rt><rb>要</rb><rt>yào</rt><rb>求</rb><rt>qiú</rt><rb>赐</rb><rt>cì</rt><rb>谥</rb><rt>shì</rt><rb>号</rb><rt>hào</rt>

yōngzhèngshísānnián,yōngzhènghuángjiàbēng,qiánlóngwèi,fēngjìncháshìwéihuánghòu cháshìsuīzhōnggōng,yǒuxiǎngjìnderónghuáguì,dànquèchóngshàngjiǎn,cóngzhāng suǒpèidàideshìdōushìyòngróngcǎozhīdehuā
měiniánjìngxiàngěihuángdebāodōushì仿fǎngzhàomǎnréndeguàn,yòng鹿gāozhìzuòde,shìyǒngwàngběn dezhèzhǒngměishēnshòuqiánlóngdejìngzhòngzànshǎng cháshìtiānxià,shēnmíng,cóngzhēngfēngchī,háiquàndǎohuángbiànshīzhǔchíhòugōng,chùshìgōngpíng,tiáofènmíng,rénkuānhòu,shēnshòupínfēi tàijiāngōngdejìngzhòng 

cháshìduìdejun1qiánlónghuánggèngshìbèijiāguānxīn ,qiánlónghuànshàngleyánzhòngdejièchuāng,jīngduōfāngzhìcáijiànjiànchū,dànzàidīngzhǔjiāngyǎngbǎizhīhòucáinéngwánquánhuī huánghòuwéilefāng便biànzhàohuángshàng,jiùbāndàoleyǎngxīn殿diàndewàizhù,jīngxīnshìleqiánlóngbǎiduōtiān,zhídàohuángwánquánkāngcáibānhuídeqǐngōng huánghòuxián,ràngqiánlóngduìzànshǎngyòuxìnlài cháshìkānchēngshìqiánlóngdexiánnèizhù shì,jiēxiàláideshì,quègěilezhèwèihuánghòuchénzhòngde 

yōngzhèngnián,cháshìhóngdeérjiàngshēngle,yōngzhèngwéizhèsūnmíng yǒngliǎn  yǒngliǎntiānshēngcōngmíngguìzhòng,fán,bèishòuqīndeténgài hóngwèihòu,qiánlóngyuánniánjiāngshíniánsuìdeyǒngliǎnwéihuángtài liǎngniánhòu,yǒngliǎnjìngyīn ǒuhuànhán éryāoshéle yǒngliǎnhòu,qiánlóngsuímìngrénjiāngzhàochū,zhuīshìyǒngliǎnwéi duānhuìhuángtài  yǒngliǎndezǎoyāogěilecháshìxiǎode guòháihǎo,dāngshídezhīyǒu27suì,zhèngshìqīngchūndǐngshèng,shēngnéngzuìqiángdeshíhòu,zàidànhuángshìméiyǒuwàng huánghòuhěnkuàicóngbēitòngzhōngzǒulechūlái niánhòu,cháshìyòu怀huáiyùnle shíyuè怀huáitāi,shùndànxiàlehuáng zhèwèihuángzàiqiánlóngdezhūzhōngpáiháng,qiánlóngwéizhèérmíngwéi yǒngcóng ,wèizhe chéngzōngshè ,wàngzhèwèihuángzàibǎiniánzhīhòunénggòudēngshànghuángwèi yǒngcóngdedànshēnggěilehuánghòudeānwèi zhī,zàiqiánlóngshíèrniánshíèryuèèrshíjiǔ,dāngquángōngshàngxiàzhèngzàihuānchúzhīshí,yǒngcóngyīnhuàntiānhuāyāowáng,dāngshízhīyǒuliǎngsuì yǒngcóngdegěilecháshìshàngháide:zàiguòhuìér,jiùshì37suìderénle,zàizhāndehòugōng,háiyǒushēngdenéngma?使shǐzàishēng,háinéngshìhuángma?xiànleshēnshēndebēitòngzhīzhōng,néng 

<rb>探</rb><rt>tàn</rt><rb>秘</rb><rt>mì</rt><rb>乾</rb><rt>qián</rt><rb>隆</rb><rt>lóng</rt><rb>孝</rb><rt>xiào</rt><rb>贤</rb><rt>xián</rt><rb>纯</rb><rt>chún</rt><rb>皇</rb><rt>huáng</rt><rb>后</rb><rt>hòu</rt>:<rb>为</rb><rt>wéi</rt><rb>何</rb><rt>hé</rt><rb>在</rb><rt>zài</rt><rb>生</rb><rt>shēng</rt><rb>前</rb><rt>qián</rt><rb>要</rb><rt>yào</rt><rb>求</rb><rt>qiú</rt><rb>赐</rb><rt>cì</rt><rb>谥</rb><rt>shì</rt><rb>号</rb><rt>hào</rt>

qiánlóngrěnkànzhezhěngguǎhuān shì,zàiqiánlóngshísānniánsānyuè,xiéhuánghòudōngxún zhèdōngxúndedeshìwéilepáijiěhuánghòuxīnzhōngdetòng shì,wànwànméixiǎngdào,sānyuèshí,mendàoshāndōngzhōu,jiāngyàodēngchuánhuíjīngdeshíhòu,huánghòujìngbìngzàilechuánshàng,niánjǐn37suì qiánlónghuíjīnghòu,sānyuèèrshíèrchūláidàoshìhánghuánghòuwéi xiàoxián dezhǐ zàibānqíngkuàngxià,huánghòudeshìhàoxiānyóuhuángchūzhǐ,zàiyǒuchénmenchūbèixuǎnyòng,zuìhòuyóuhuángqīndìng qiánlóngméiyǒulìngchén,érshìzhíjiēshìhào,shìyuánhuánghòushēngqiándeyuàn:

shìsānniánqián,qiánlóngdehuángguìfēihōngshì,huánggěideshìhàoshì huìxián  huánghòuzhīdàohòu,liúzhelèiduìqiánlóngshuō: cháohòushìshàngjiēyòng xiào ,tǎngshìwéi xián ,jìngdāngzhōngshēn,èr  dāngqiánlóngyàowéihuánghòushàngshìhàoshí,ránxiǎnglesānniánqiánhuánghòudezhèfānhuà,jìnwànfènshānggǎn,便biànméiyǒujīngguòchén,érshìzhíjiēyóuwéishìhàowéi xián ,zhèzàiqīngcháojǐn 

xīnàidejīngyuǎn,qiánlóngxiànleshēnshēndetòngzhīzhōng 西liùgōngzhīdezhǎngchūngōngshìxiàoxiánhuánghòushēngqiándeqǐngōng,zàihuánghòuhòu,qiánlóngxiàlìngbǎoliúgōngzhōnghuánghòuzhùshídebǎishè,jiānghuánghòudegòngfèngzàiér měiniányuèèrshíchénshí,qiánlóngdōuhuìqīnlíndiàn háihuánghòubìngshìshísuǒchéngzhīzhōuyùnhuíjīngshī,zuòwéiniàn 

<rb>探</rb><rt>tàn</rt><rb>秘</rb><rt>mì</rt><rb>乾</rb><rt>qián</rt><rb>隆</rb><rt>lóng</rt><rb>孝</rb><rt>xiào</rt><rb>贤</rb><rt>xián</rt><rb>纯</rb><rt>chún</rt><rb>皇</rb><rt>huáng</rt><rb>后</rb><rt>hòu</rt>:<rb>为</rb><rt>wéi</rt><rb>何</rb><rt>hé</rt><rb>在</rb><rt>zài</rt><rb>生</rb><rt>shēng</rt><rb>前</rb><rt>qián</rt><rb>要</rb><rt>yào</rt><rb>求</rb><rt>qiú</rt><rb>赐</rb><rt>cì</rt><rb>谥</rb><rt>shì</rt><rb>号</rb><rt>hào</rt>

  huánghòuhòu,qiánlóngcéngduōxiěshī,biǎoduìàidejìngài怀huáiniàn zài86suìshí,háidàizhejīngwèidejiāqìnghuángdàoxiàoxiánhuánghòulíngqiánjiǔ,shìāi shíxiàoxiánhuánghòushìjīng48niánle 

zòngguānxiàoxiánhuánghòudeshēng:yōngyǒuxiǎndechūshēn,gāoguìdewèi,zhēnzhìdeàiqíng,měimǎndejiātíng shēnzàizhōngmǎnzhe,bìngwéichízhe xìngdeshìliǎngàidejiēliánzǎoyāokuǎlezhèróuruòderén suīránkāilezhèshìjiè,quèdàoleshēngshìdeài,dàoleshēngqiánzuìhuāndeshìhào xiǎng,jiǔquánzhīxiàdexiàoxiánhuánghòuyīnggāimǎnxiàoleba 

miǎnshēngmíng:shàngnèiróngyuánwǎngluò,bǎnquánguīyuánzuòzhěsuǒyǒu,yǒuqīnfànníndeyuánchuàngbǎnquánqǐnggàozhī,menjiāngjìnkuàishānchúxiàngguānnèiróng 

 • 长孙皇后去世时为何能让唐太宗伤心痛哭?

  贞观十年(公元636年)六月二十一日,皇后崩于立政殿。宫中女官把皇后编撰的《女则》一书呈给唐太宗。说:皇后生前把历代妇人参政得失的历史编成此书,自觉文字尚不精练,不敢呈献。不想皇后还没有来得及修完就…详情>>

  2015-07-31 14:59:22
 • 吕皇后一生之中多次含垢忍辱究竟拜何人所赐?

  吕后(公元前241~公元前180)名雉,字娥姁,秦代单父(今山东省单县终兴镇)人,汉高祖刘邦结发之妻,公元前202年,刘邦称帝,封吕雉为皇后,为刘邦剪除异姓诸王侯中起了很大作用。她是刘邦定天下的得力助详情>>

  2015-07-31 14:58:55
 • 乾隆女儿固伦和静公主生母是谁?孝仪纯皇后简介

  乾隆女儿固伦和静公主的生母是谁?固伦和静公主(1756-1775):乾隆七女,乾隆二十一年(1756)七月十五日生,母为孝仪纯皇后魏佳氏。乾隆三十五年(1770)正月封今位号。七月,嫁给拉旺多尔济。乾详情>>

  2015-07-31 14:58:48
 • 史上最奇耻大辱:皇后惨遭凌辱的四大亡国之君!

  在中国古代宫廷里,皇帝拥有后宫三千佳丽,而只有皇帝的正妻才能称之为“皇后”。“后”原为君主之意。在《诗经》上载:“商之先后,受命不殆,在武丁孙子。”郑玄各项笺曰:“后,君也。”如大禹的儿子启称为“夏后详情>>

  2015-07-31 14:53:22
 • 光绪皇帝洞房夜痛哭为了谁?反感表姐成其皇后

  据皇族后人传说,光绪帝在洞房中扑在既是表姐又是皇后的隆裕怀里痛哭流涕。按说他对表姐并无反感,他反感的是让表姐做自己的终身伴侣。光绪十三年正月十五日,慈禧太后为十七岁的光绪皇帝举行了“亲政大典”,宣详情>>

  2015-07-31 14:52:29
 • 恶父夺媳杀人嫁祸儿子 乾隆过问为何还阉了儿子

  红潮导语:按照乾隆的想法:赵友谅是应该赦免的,但他的父亲罪大恶极,像这样的人不配有后代来延续他的香火。但如果赵友谅不死,难保他会生出个一男半女犯罪阉割倒并非什么新鲜事,但犯罪了不阉割犯人反倒要阉割受害详情>>

  2017-12-11 09:28:26
 • 宫中不少东西原装进口?乾隆帝偏爱西洋玩具

  乾隆皇帝从小喜欢西洋玩具。这个兴趣显然与父亲有关。雍正以工作狂闻名于史,其实业余时间也是一个相当摩登的玩家,尤其喜欢西洋玩意儿。网络配图  现在故宫博物院里还保留着他好几张穿西装、详情>>

  2017-12-10 22:20:55
 • 乾隆皇帝陵墓随葬一把九龙宝剑 谁得到谁倒霉

  九龙宝剑乃世间奇物,可是近代却被盗走了。成了一个未解之谜。据说该宝剑还存在这世间?还是已经化为紫金山下的一抔春泥?价值连城的宝剑你究竟在哪呢?在历史上,最大的古董玩家兼藏家莫过于大清的乾隆皇帝。他在位详情>>

  2017-12-06 16:52:57
 • 乾隆成无头之尸?要从近百年前的一场盗墓说起

  在1928年的6月,国民革命军的第十二军军长孙殿英准备去盗挖慈禧东陵、乾隆的裕陵、康熙的景陵。不过想要盗陵寑夺宝,一定要先找到地宫的入口,孙殿英的部下,梁朗先这时说话了;他觉得能派人去寻找流存於坊间的详情>>

  2017-12-05 17:11:40

历史解密战史风云野史秘闻风云人物文史百科

哪三种类型的皇帝易患恋童癖

纵欲无度,求一时之快,把女人当玩偶,是历朝历代皇帝们最爱做的事儿。历史上还有不少皇帝,似乎对成年女人丧失兴趣,而将贪婪邪...详情>>

正彩彩票注册 万豪彩票注册 1号彩票注册 创世彩票注册 彩客网彩票注册 v8彩票注册 256彩注册 娱乐宝彩票注册 九州彩注册 天娱彩注册